ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก หรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ท่ากายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนพื้นฐาน ๑๕ ท่า ซึ่งคัดเลือกโดยสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และบำบัดรักษาอาการโรคง่ายๆ ได้